دروغ، روزى را كم میکند.   *رسول اکرم(ص)*


ابجد حروف:       تعداد حروف:
خطا
  • شما دسترسی لازم برای بازدید از این منبع را ندارید