بدانيد كه هر كس در راه حق از دنيا برود، به بهشت و هر كس در راه باطل از دنيا برود، به جهنم میرود.   *امام علی(ع)*


ابجد حروف:       تعداد حروف: